torstai 7. tammikuuta 2016

Vedoksia sarjasta "Mess"

                                                              Inskin, monotypia, 2015
                                                               Jano, monotypia, 2015                                                         Outer peace, monotypia, 2015                                                                    Pelko, monotypia, 2015
                                                                     Sie, monotypia, 2015